۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

شخص سوم


بیست و اندی سال زندگی کردیم ودیدیم و شنیدیم و تجره کردیم
و در نهایت یاد گرفتیم که همیشه
تو دعوای بین دو طرف ،اونی که میانه دعوا  رو می گیره
بیشتر از طرفین دعوا مشت و لگد می خوره!!

۱ نظر:

حالا تو بگو