۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

وداع با زندگی!

یک خواننده موسیقی پاپ تسلیم سرطان می شود
و یک مترجم ادبیات داستانی در اثر سکته به بیمارستان منتقل میشود 
پیکر خواننده موسیقی پاپ در میان سیل جمعیت به بهشت زهرا منقل میشود
و مترجم تنها یکی از تیترهای صفحات فرهنگی خبرگزاری باقی میماند
خواننده پاپ با مترجمی که سال پیش در سکوت کامل خبری و بدون 
حضور همکاران و علاقمندانش خاک شد مقایسه میشود 
مترجمی که هیچگاه مهمان برنامه های عید و عزای رسانه ملی نبود
مترجمی که هرگز چهره اش همانند پوسترهای خواننده به شیشه مغازه ای نچسبید
مترجمی که هرگز عکس روی جلد مجله ای نشد
مترجمی که گاهی تنها چند خط از ستون باریک صفحه فرهنگی بعضی از روزنامه ها می شد
مترجمی که اسمش همیشه زیر سایه سنگین نویسنده های بزرگ قرار میگرفت
و هیچکس نپرسید   فلان کتاب همینگوی و فاکنر یا ان یکی های گراتزیا دلددا   ومارکز چگونه به فارسی اینقدر خواندنی شدند
*
یک خواننده موسیقی پاپ تسلیم سرطان می شود 
و یک مترجم ادبیات داستانی در اثر سکته به بیمارستان منتقل میشود
و میلیون ها ایرانی یکدیگر را به روشنفکری کاذب ،سطحی  ،
جو گرفته گی و مرده پرستی محکوم میکنند.