۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

روحت شاد رفیقمیرسیم به ین عکس!
عکسی که بهناز فروردین چندین سال پیش روز تولدم
 روی وال پست فیسبوکم گذاشت
و حالا فیسبوک خاطره اون عکس رو به من یاداوری میکنه!
بهنازی که حالا از دنیای سیاه ِ زشت خاکی مدتهاست جدا شده
این دنیا که برای بهناز  روی خوشی نداشت که نشون بده
امیدوارم دنیای دیگه براش دنیای قشنگ تری باشه.